Formularz rejestracyjny do struktur stowarzyszenia.

REJESTRACJA

Jeżeli należysz do do organizacji pozarządowych i instytucji państwowych oraz pełnisz w nich jakiekolwiek funkcje prosimy o wysłanie formularza wypełnionego pisemnie! DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA PDF

Członek honorowy/wspierający. Członkiem honorowym może zostać były pracownik EJ Żarnowiec, wybierając członka honorowego należy dosłać dowód zatrudnienia na adres e-mail: redakcja@ejzarnowiec.pl

W zastępstwie wymaganych informacji można załączyć Curriculum Vitae (CV).
Ponadto zachęcamy serdecznie do podzielenia się z nami dodatkowymi informacjami, które Państwo uznają za interesujące i ważne.

Ponadto:

  • oświadczam, że spełniam warunki statusu członków Stowarzyszenia, które znajdują się w Statucie Stowarzyszenia;

  • oświadczam, że zapoznałam/em się ze Statutem Stowarzyszenia

  • wyrażam zgodę na przedstawianie mojego imienia i nazwiska w publicznych spisach członków Stowarzyszenia

  • zobowiązuję się do uiszczania każdorazowo składki członkowskiej w kwocie ustalonej uchwałą w wysokości 100 zł brutto.

  • Członek honorowy jest zwolniony z uiszczania składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia, w tym przypadku składka jest dobrowolna.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Stowarzyszenie EJ Żarnowiec z siedzibą przy ul. Piaskowa 10, 84-250 Gniewino. Celem zbierania danych jest realizacja zadań regulaminowych Stowarzyszenia,

2. W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO;

b) sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO;

c) usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO;

f) przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO.

3. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów regulaminowych. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.

4. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć są dobrowolne. W przypadku

niewyrażenia zgody, Państwo zobowiązują się zadbać o to, aby nie uczestniczyć w sesjach fotograficznych podczas trwania spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie.

5. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.

8. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, natomiast po ustaniu członkostwa przez okres niezbędny do rozliczeń projektów, w których brali Państwo udział jako członkowie Stowarzyszenia oraz przez czas niezbędny na dopełnienie przez Stowarzyszenie obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych.

11. Wyrażam zgodę na zapisanie mnie w struktury stowarzyszenia przy pomocy formularza internegowego, bez wymaganego podpisu.

Anuluj