STATUT

Nasza działalność jest zarejestrowana w VIII Wydziale Gospodarczym KRS przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku:
“STOWARZYSZENIE EJ ZARNOWIEC”
KRS: 0000893153 
REGON: 388639997
NIP: 5882467552

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie EJ ŻARNOWIEC

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie EJ Żarnowiec” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 3. Siedzibą stowarzyszenia jest: 84-250 Gniewino, ul. Piaskowa 10, Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA

 1. Celem stowarzyszenia jest:

 1. szerzenie wśród społeczeństwa znajomości historii Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu

 2. podejmowanie wszelkich działań dla rozwoju kulturalnego i oświatowego

 3. rozwijanie i propagowanie inicjatyw na rzecz energetyki jądrowej

 4. ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, kulturowego

 5. działalność wydawnicza

 6. działalność turystyczno-krajoznawcza

 7. działalność charytatywna

 8. działalność edukacyjna dotycząca energetyki jądrowej

 9. działalność muzealna

ROZDZIAŁ III
ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje przede wszystkim poprzez:

 1. komunikację ze społeczeństwem oraz sympatykami Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu

 2. promowanie historii o Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu

 3. współdziałanie z urzędami, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, wspólnotami i innymi podmiotami na rzecz rozwoju Stowarzyszenia

 4. podtrzymywanie tradycji oraz tożsamości narodowej, lokalnej oraz działania na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej

 5. organizacja oraz współudział wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystyczno – krajoznawczych

 6. upowszechnienie wiedzy o Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu

 7. organizacja oraz współudział w wydarzeniach edukacyjnych, promujących energetykę jądrową

 8. prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu

 9. organizacja pomocy dla osób, które jej potrzebują – związanych z budową Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu

 10. pozyskiwanie wszelkich materiałów dotyczących budowy Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu;

ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.

 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Osoba ta nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptuje Statut Stowarzyszenia, wykazuje czynny i twórczy wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.

 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.

 9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 11. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek za okres
  roku,
  • na pisemny wniosek
  czterech członków Stowarzyszenia;
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 13. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna

 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 3. Dla Członków stowarzyszenia nie ustala się limitu pełnionych kadencji.

 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

 6. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne

 7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 8. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia .

 9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 12. Zarząd składa się z 2 do 4 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesów wybierają członkowie stowarzyszenia podczas Walnego zebrania Stowarzyszenia.

 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 14. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.

 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, sekretarza oraz członka komisji.

 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 18. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) ze składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dobrowolnych wpłat
  d) dotacji i ofiarności publicznej.
  e) wpłaty wynikające z umów sponsorskich

 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 6. W gospodarowaniu majątkiem stowarzyszenia zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz innych osób trzecich,
  b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz innych osób trzecich,
  c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów towarzyszenia lub jego pracowników oraz innych osób trzecich,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie (spokrewnione)


ROZDZIAŁ VII
ZATRUDNIENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i może zatrudnić pracowników, będących członkami stowarzyszenia, do prowadzenia swoich spraw.

 2. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i może zatrudnić pracowników, będących członkami stowarzyszenia, do realizacji celów statuowych.

 3. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania ustala większością głosów Zarząd Stowarzyszenia.

 4. Członkowie Zarządu stowarzyszenia mogą być zatrudnieni w stowarzyszeniu. Umowa pozostaje podpisana z pozostałymi członkami Zarządu.


ROZDZIAŁ V
III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.