Historia

Harmonogram budowy

(fot z miniaturki: NCBJ – Makieta EJ Żarnowiec)

Poniżej przedstawiamy harmonogram budowy EJ Żarnowiec:

12.08.1971 r.: Decyzja Nr 113/71 Prezydium Rządu dot. rozpoczęcia budowy pierwszej polskiej EJ wyposażonej w bloki energetyczne z reaktorami WWER-440 i wykonania prac przygotowawczych.

19.12.1972 r.: Decyzja Nr 1030/72 Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o ustaleniu lokalizacji EJ Żarnowiec, nad Jeziorem Żarnowieckim na gruntach wsi Kartoszyno.

28.02.1974 r.: umowa z ZSRR o współpracy w budowie w PRL elektrowni jądrowej o mocy 1 x 440 MW.

26.05.1978 r.: Kontrakt Nr 39233 pomiędzy PTHZ „Elektrim” i „Atomenergoeksport” – na opracowanie projektu technicznego EJ Żarnowiec z dwoma blokami WWER-440/213. W maszynowni pracować miały głównie urządzenia polskiej produkcji:

 • Turbozespoły typu 4K-465 produkcji zakładów Zamech w Elblągu
 • Generatory GTHW-600 produkowane przez Dolmel z Wrocławia

25.06.1979 r.: Decyzja Nr 53/79 Komisji Planowania przy RM o ustaleniu lokalizacji elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim (aktualizująca decyzję Nr 1030/72 z dnia 19.02.1972 r.).

18.01.1982 r.:Uchwała Nr 10/82 Rady Ministrów PRL w sprawie realizacji budowy I-go etapu EJ Żarnowiec obejmującego 2 bloki energetyczne o mocy 465 MW każdy. Uruchomienie pierwszego bloku miało nastąpić w 1989 r., a drugiego w 1990 r. Plany etapu II przewidywały kolejne dwa bloki energetyczne, tego samego typu co bloki etapu I [ale z turbinami upustowo-kondensacyjnymi, ponieważ planowano wykorzystać ciepło z bloków nr 3 i 4 do ogrzewania Trójmiasta.

20.03.1982 r.: Wstępne pozwolenie na budowę – w zakresie robót ziemnych i przygotowania placu budowy dla urządzeń i obiektów Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” (decyzja Wojewódzkiego Zarządu Gospodarki Przestrzennej w Gdańsku Nr ZGP-II-440/P/44/4/82).

31.03.1982 r.: przekazanie placu budowy wykonawcy BPBEiP „Energoblok-Wybrzeże” z Gdyni, rozpoczęcie robót ziemnych na placu.

01.06.1982 r.: powołanie PP „Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” w budowie.

14.04.1983 r.: umowa między Rządem PRL a Rządem ZSRR o współpracy w budowie w PRL Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”.

31.12.1983 r.: Uchwała Nr 206/83 Rady Ministrów o oddaniu do eksploatacji bloków Nr 1 (grudzień 1990 r.) i Nr 2 (grudzień 1991 r.).

październik 1984 r.: rozpoczęcie robót przy budynku głównym.

11.03.1985 r.: Uchwała Nr 29/85 Rady Ministrów ws. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce do 2000 r.

maj 1985 r.: Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego, w której wzięły udział lokalne władze: przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego PZPR (w tym sekretarz), wojewoda Gdański i przedstawiciele Północnego Okręgu Energetycznego

11.11.1985 r.: Inwestor otrzymuje od Prezesa PAA zezwolenie na budowę I etapu EJ Żarnowiec, z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Zezwolenie to umożliwiło rozpoczęcie betonowania płyty fundamentowej budynku reaktorów I-go i II-go bloku, o wymiarach 144x75x2,4 m.

10.12.1985 r.: rozpoczęcie betonowania płyty fundamentowej budynku reaktorów I-go i II-go bloku o wymiarach 75x144x2,4 m (roboty betoniarskie realizowane były etapami określonymi w technologii budowy, zostały one zakończone dopiero dnia 09.11.1987 r.). Powierzchnia płyty fundamentowej znajduje się na poziomie -6,00 m, jeszcze niżej położone są pomieszczenia zbiorników kanalizacji aktywnej (wspólne dla obu reaktorów): -10,50 m.

26.04.1986 r.: Awaria w elektrowni w Czarnobylu, w wyniku której gwałtownie wzrosła fala protestów przeciwko budowie EJ Żarnowiec, głównie organizacji ekologicznych, pacyfistycznych i części miejscowej ludności, którą przeciwnicy budowy straszyli drugim Czarnobylem, trzęsieniem ziemi, zalaniem elektrowni, skażeniem jeziora i promieniowaniem. Działacze tych organizacji blokowali (w listopadzie 1989r.) transport dwóch pierwszych zbiorników i jednego bloku górnego reaktorów z portu w Gdyni, dokąd zostały one przywiezione z Czechosłowacji (kombinowanym transportem kołowym, rzecznym – Dunajem, i morskim – z portu w Konstancy).

 

05.06.1987 r.: akceptacja przez Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów lokalizacji drugiej EJ w miejscowości Klempicz (lokalizacja Warta).

Od listopada 1987 r. do lipca 1989 r.: (po zakończeniu betonowania płyty fundamentowej budynku reaktorów I etapu) roboty budowlano-montażowe:

 • w rejonie budynku reaktorów: wykonywanie konstrukcji żelbetowych i wykładzin hermetycznych studni obu reaktorów, montaż tzw. bloków przestrzennie zbrojonych (BPZ-ów) i betonowanie ścian i stropów poszczególnych pomieszczeń budynku reaktorów od poziomu -6,00 m do poziomu +6,00 m; roboty wykończeniowe w pomieszczeniach już zabetonowanych (montaż stalowych wykładzin hermetycznych i drzwi osłonowych);
 • w rejonie obu maszynowni: wykonywanie fundamentów budynków maszynowni i turbozespołów, budynki były przygotowane do montażu konstrukcji stalowych;
 • inne obiekty: roboty zbrojarskie i betoniarskie przy budynku gospodarki odpadami, kominie wentylacyjnym i centralnej pompowni, roboty hydrotechniczne przy ujęciu i na kanale doprowadzającym wodę chłodzącą.

Problemy z finansowaniem i sukcesywne „wyhamowywanie” tempa budowy, szczególnie w lecie i na jesieni 1988 r. W ostatnim okresie (zima 1988/89 r. – lato 1989 r.) były praktycznie prowadzone już tylko roboty zabezpieczające. Zatrudnienie na budowie spadło z ok. 6000 osób (w roku 1987) do ok. 1000 osób (w lecie roku 1990).

W posumowaniu opinii ekspertów zespołu KERM opowiadających się za dokończeniem budowy EJ Żarnowiec opracowanym przez prof. J. Mareckiego podano następujące liczby:

 • nakłady poniesione do 30.09.1989 r.: 240 mld zł (w cenach roku 1989), co stanowi ok. 44% całkowitych nakładów planowanych dla I etapu budowy (550 mld zł);
 • dalsze nakłady nieuniknione do poniesienia nawet w przypadku zaniechania budowy: 215 mld zł, tj. ok. 40% całkowitych planowanych nakładów.

Natomiast, w czasie tuż przed pojęciem decyzji rządowej (sierpień 1990 r.) o zaniechaniu budowy, poniesione nakłady szacowano na już ok. 500 mln USD (w cenach roku 1990). Szacunkowe zawansowanie robót budowlano-montażowych na głównych obiektach technologicznych było wówczas następujące:

 • budynek reaktorów I i II bloku oraz gospodarki odpadami radioaktywnymi: 40% (przy tym zawansowanie robót zbrojarskich i betoniarskich na budynku gospodarki odpadami szacowano na 50%),
 • centralna pompownia wody chłodzącej: 60% (w tym 80% robót żelbetoniarskich),
 • kanał wody chłodzącej: 80%.

Zaawansowanie obiektów pomocniczych, zapleczy i infrastruktury budowy:

 • obiekty zaplecza budowy (w tym: obiekty biurowe i socjalne, ciepłownia grzewczo-rozruchowa, ujęcie wody i stacja uzdatniania wody, sieci elektroenergetyczne, ciepłownicze, wodociągowe, teletechniczne, magazyny i wiaty, warsztaty, węzły betoniarskie): 95%,
 • budownictwo mieszkaniowe (1700 mieszkań w Wejherowie, Redzie, Lęborku, Gniewinie i Krokowej): 80%,
 • hotelowe: 2200 miejsc hotelowych,
 • inne obiekty (w tym: drogi i bocznica kolejowa, elektryfikacja i modernizacja linii kolejowej z Wejherowa): 80%.

Zaawansowanie realizacji dostaw (szczególne spiętrzenie dostaw wystąpiło w roku 1990 – gdy budowa była już zawieszona: 250 mld zł, w tym 180 mld z importu):

 • reaktory: ok. 90% (w tym: prawie kompletny reaktor I – 98%; reaktor II – ok. 80%, wykonany zbiornik reaktora III; prawie wszystkie węzły dostawcze I i II reaktora, których produkcja została zakończona, zostały dostarczone na teren budowy), wyprodukowano też 42 napędy kaset regulacyjnych przeznaczonych dla 3–ch następnych reaktorów;
 • inne urządzenia jądrowego układu wytwarzania pary (JUWP) I bloku: 55% (w tym: 4 kompletne wytwornice pary – dostarczone na teren budowy, 2 kolejne wytwornice pary i stabilizator ciśnienia – w zaawansowanej fazie produkcji, komplet bloków gł. rurociągów cyrkulacyjnych dla 2-ch reaktorów oraz odlewy korpusów gł. pomp cyrkulacyjnych – dostarczone na teren budowy,
 • turbozespoły: ok. 20% (w tym: generator I bloku – ok. 80%, turbiny – wykonane odlewy i odkuwki elementów korpusów i wirników),
 • wyposażenie transportowo-technologiczne: ok. 60% (w tym kompletna gł. suwnica budynku reaktorów),
 • drzwi osłonowe: ok. 80%,
 • urządzenia wentylacyjne: ok. 30%,
 • urządzenia układów specjalnego oczyszczania wody: ok. 60%,
 • urządzenia centralnej pompowni wody chłodzącej: ok. 60%,
 • dostawy stali austenitycznej (blachy, rury, kształtowniki): ok. 80%.

 Późna jesień 1988 r.: faktyczne wstrzymanie finansowania budowy EJ”Ż” – arbitralną decyzją ówczesnego wicepremiera PRL Ireneusza Sekuły.

22.04.1989 r.: decyzja Rządu premiera Mieczysława F. Rakowskiego o rezygnacji z budowy EJ Warta w Klempiczu (4 x 1000 MWe).

13.07.1989 r.: wstrzymanie kredytowania budowy EJ Żarnowiec przez bank.

25.07.1989 r.: dostawa na teren budowy 4-ch wytwornic pary (transportem kolejowym) – bez zakłóceń ze strony przeciwników budowy EJ Żarnowiec.

23.08.1989 r.: powołanie Tadeusza Mazowieckiego na premiera.

15.09.-02.10.1989 r.:Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) „Pre-OSART (Pre-Operational Safety Review Team), w której uczestniczyli specjaliści z MAEA, Węgier, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii, USA, RFN, Kanady i Włoch. Misja Pre-OSART wydała bardzo pozytywną opinię nt.: jakości robót budowlano-montażowych, zarządzania budową oraz przygotowań do rozruchu i eksploatacji:

Zapewnienie jakości uzyskało wysoka ocenę ekspertów. Budowa postępuje stosunkowo wolno, ale jakość wykonywanych prac jest dobra i odpowiada światowym wymaganiom. Personel doskonale rozumie ważność zasad zalecanych w tym względzie przez MAEA. Oceniono, że zarówno ogólny program zapewnienia jakości budowy jak i poszczególne programy zapewnienia jakości inwestora, generalnego projektanta, dostawcy i wykonawcy, zostały przygotowane w sposób wysoce profesjonalny. Podkreślono, że pomimo małego zakresu wykonywanych obecnie na budowie prac, zaobserwowano wysoki stopień wdrożenia tych programów. (fragment z podsumowania raportu misji MAEA)

Misja ta została zaproszona przez rząd z inicjatywy Dozoru Jądrowego PAA.

14.10.1989 r.: Decyzja Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) o podjęciu analiz zasadności kontynuacji budowy EJ Żarnowiec i odłożeniu ostatecznej decyzji w tej sprawie. KERM zobowiązuje Ministra Przemysłu do powołania zespołu ekspertów w celu wypracowania opinii w tej sprawie i jej przedłożenia pod obrady Komitetu.

31.10.1989 r.: powołanie decyzją Ministra Przemysłu zespołu ekspertów ds. EJ Żarnowiec. Min. T. Syryjczyk powołał zespół (20 osobowy, po 10 osób z obu stron) spośród osób wskazanych przez poszczególnych członków KERM.

03.11.1989 r.: opinia zespołu ekspertów powołanego przez min. T. Syryjczyka:

 • Zespół nie ustalił jednoznacznego stanowiska ws. kontynuowania lub zaniechania budowy (50% głosów za, 50% – przeciw).
 • Zespół nie opowiedział się ani za okresowym zawieszeniem budowy, ani możliwością zastąpienia budowanej elektrowni jądrowej elektrownią klasyczną. Uznano, że należy podjąć decyzję jednoznaczną: albo za kontynuowaniem, albo za zaniechaniem budowy.
 • W sprawie przyszłości energetyki jądrowej w Polsce Zespół wypowiedział się generalnie na „tak”.

09.11.1989 r.: KERM, po zapoznaniu się z powyższą opinią Zespołu ekspertów (opinie przeciwników prezentował prof. W. Bojarski, zaś zwolenników prof. J. Marecki), zlecił przygotowanie przez członków Zespołu – zwolenników i przeciwników budowy – osobnych opinii wraz z komentarzem do kontrargumentów strony przeciwnej i ich przedstawienie, wraz z wykazem rozbieżności, pod obrady Rady Ministrów.

listopad 1989 r.: transport elementów wielkogabarytowych reaktorów (dwóch zbiorników i jednego bloku górnego) z Portu Gdyńskiego do hangarów na lotnisku Babie Doły – blokowany przez młodych przeciwników budowy (z organizacji takich jak: „Wolność i Pokój”, „Franciszkański Ruch Ekologiczny”, „Wolę być”, itp.).

listopad 1989 r. – 03.09.1990 r.:Misja BELGATOM/TRACTEBEL „Ocena przedsięwzięcia EJ Żarnowiec”. Misja ta została sprowadzona przez „Solidarność” (podczas wizyty delegacji „Solidarności” w Belgii we wrześniu 1990 r. zaoferowali oni swoje usługi konsultingowe). Oferując usługi dla oceny przedsięwzięcia EJ Żarnowiec, BELGATOM powoływał się na swoje doświadczenia w zakresie reaktorów WWER-440/W-213 nabyte (w latach 1981/2) przy ocenie projektu EJ z instalacją odsalania (wody morskiej) proponowanej przez ZSRR dla Libii.

Misja ta nie została dokończona (stąd oczywiście nie opracowano też końcowego raportu) – gdyż ostatecznie Rząd RP podjął decyzję o zaniechaniu budowy, do czego jako pretekst wystarczyła tyleż bałamutna, co niezręcznie sformułowana opinia (zaledwie niepełne 2 strony tekstu podsumowania przesłanego faksem dopiero 3.09.1990r. – czyli w przeddzień posiedzenia rządu ws. polityki energetycznej!), cytowana w postaci wyrwanej z kontekstu przez ówczesnego Ministra Przemysłu Tadeusza Syryjczyka, że „…EJ Żarnowiec taka jaka jest nam znana byłaby nielicencjonowalna w kraju zachodnim…” [trzeba mieć na uwadze, że samo sformułowanie „kraj zachodni” jest tu bałamutne, gdyż szczegółowe przepisy bezpieczeństwa i normy techniczne dot. EJ są w różnych krajach zachodnich różne, więc – w wielu szczegółowych aspektach technicznych – może się okazać, że EJ „licencjonowana” w jednym kraju byłaby „nielicencjonowalna” w innym kraju]. Oczywiście w tym samym tekście była też mowa o konieczności i możliwości (zarówno w aspekcie technicznym jak i ekonomicznym) wprowadzenia różnych ulepszeń oraz, że właśnie w tym celu trzeba kontynuować dalsze analizy.

Analiza ekonomiczno-finansowa, polegała na obliczeniu kosztów wytwarzania energii elektrycznej w EJ Żarnowiec (przy założonych scenariuszach jej realizacji i finansowania), oraz w ekwiwalentnej elektrowni opalanej węglem kamiennym (WK). Przyjęto całkowity koszt inwestycji (2 bloki) 2,08 mld USD (1,6 mld ECU) i 50% udział kapitałowy Polski (zakładając dokończenie inwestycji na zasadach komercyjnych), oraz założono (pesymistycznie – jak stwierdzili specjaliści belgijscy) 30% wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do analogicznej elektrowni belgijskiej – w związku z koniecznymi modyfikacjami rozwiązań technicznych. Obliczono koszty wytworzenia 1 kWh (na poziomie roku 1987), które wyniosły:

 • dla EJ Żarnowiec: 6,80 c/kWh (przy średnim wypaleniu paliwa jądrowego 28,5 Wd/kgU) lub 6,24 c/kWh (przy wypaleniu 45,5 MWd/kgU),
 • dla elektrowni opalanej WK: 7,41 c/kWh.

Tak więc, nawet przy konserwatywnych założeniach, koszty wytwarzania energii elektrycznej w EJ Żarnowiec okazały się być o od 8,2% do 15,8% niższe w porównaniu z elektrownią opalaną WK!

22.12.1989 r.: decyzja Rada Ministrów o wstrzymaniu budowy EJ Żarnowiec w roku 1990, zobowiązująca Ministra Przemysłu do:

 • nadzoru nad zabezpieczeniem budowy umożliwiającym jej ew. kontynuację w przyszłości,
 • opracowania planu rozwoju energetyki w Polsce i jego przedstawienia pod obrady Rządu.

26.01.1990 r.: złożona na posiedzeniu Sejmu zapowiedź Prezesa PAA (prof. Romana Żelaznego) powołania zespołu złożonego z przeciwników „dotychczasowego projektu EJŻ”, z zadaniem przedstawienia dodatkowych niezależnych analiz tego projektu. Zespół taki został powołany i w czerwcu 1990 r. wydał opinię negatywną (znaną jako „Raport Wierusza”), proponując bezwarunkowe zaniechanie budowy. Prezes PAA powołał następnie specjalny zespół, który przeanalizował „Raport Wierusza”, stwierdzając w nim istotne błędy merytoryczne i niechęć jego autorów do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, a w szczególności do możliwości dokończenia budowy we współpracy z Zachodem, jakie zaistniały w nowej sytuacji społeczno-politycznej. Taki pogląd w sprawie „Raportu Wierusza” podzielił też Prezes PAA.

07.12.1989 r. – 20.01.1990 r.: spektakularna, choć udawana, „głodówka” protestacyjna przeciwników budowy EJ Żarnowiec (czworga młodych ludzi, do których w ostatnich dniach dołączyła się następna czwórka), zorganizowana i prowadzona przez dr J. Jaśkowskiego. Głodówka ta została zakończona po inicjatywie KIK i Porozumienia Komitetów Obywatelskich Miast i Gmin woj. Gdańskiego, zorganizowania referendum „siłami społecznymi” (jednocześnie z wyborami samorządowymi).

25.01.1990 r.: burzliwa debata sejmowa nt. EJ Żarnowiec – wymuszona przez 170 posłów z OKP, którzy zgłosili projekt uchwały wzywającej rząd do zaniechania budowy EJ Żarnowiec. Wcześniej z interpelacjami do premiera w tej sprawie występowali posłowie OKP: Antoni Furtak i Krzysztof Dowgiałło.

26-30.03.1990 r.: Misja MAEA „Ocena aspektów bezpieczeństwa lokalizacji EJ Żarnowiec”, w której uczestniczyli specjaliści z MAEA, RFN i Włoch. Pozytywna ocena lokalizacji we wszystkich aspektach (kryteria lokalizacji, dyspersja atmosferyczna, hydrologia, sejsmo-tektonika, geologia, hydrogeologia, bezpieczeństwo fundamentowania). Ta druga, po Pre-OSART, misja MAEA została zaproszona przez (nowego) Prezesa PAA prof. Romana Żelaznego, w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu.

Oto fragment ogólnych wniosków misji MAEA:
Lokalizacja Żarnowiec ma wiele pozytywnych charakterystyk dla budowy EJ. Do charakterystyk tych należą: niska sejsmiczność terenu oraz brak w sąsiedztwie elektrowni jakichkolwiek źródeł zdarzeń powodowanych działalnością ludzką. Do wyboru lokalizacji o tych zaletach w znacznym stopniu przyczyniły się kryteria wyboru lokalizacji ustanowione przez polskie władze. Generalnie mówiąc, charakterystyki lokalizacji Żarnowiec są porównywalne do lokalizacji wielu EJ w Europie.
(IAEA: Final Report. Site Safety Review Mission. Zarnowiec. Poland. 26-30 March 1990) 
W misji tej uczestniczyli eksperci z RFN, Włoch i MAEA.

29.03.-03.08.1990 r.:Misja SIEMENS KWU „Ocena wybranych zagadnień koncepcji technicznej w punktu widzenia bezpieczeństwa”, zaangażowana przez Dyrekcję EJ Żarnowiec w budowie na polecenie Ministerstwa Przemysłu. Bardzo rzetelnie i kompetentnie wykonane analizy. Specjaliści SIEMENS’a byli doskonale zorientowani w szczegółach technologii reaktorów WWER-440/213, gdyż firma ta uczestniczyła w modernizacji EJ Loviisa – Finlandia, EJ Nord – w NRD, EJ Mochovce – Słowacja, oraz – w mniejszym zakresie – EJ Paks na Węgrzech, EJ Dukovany w Czechach i EJ Bohunice na Słowacji. Zaproponowano ulepszenia i rozszerzenie układów bezpieczeństwa, głównie celem ograniczenia skutków ciężkich awarii (tj. ponad MAP). Ogólny wniosek – wprowadzenie proponowanych ulepszeń układów bezpieczeństwa jest możliwe, a po ich wprowadzeniu EJ Żarnowiec osiągnie zadowalający poziom bezpieczeństwa, z punktu widzenia przepisów i norm niemieckich.

26-27.04.1990 r. i 29.04-4.05.1990 r.:Misja MAEA „Ocena obudowy bezpieczeństwa EJ Żarnowiec”, w której uczestniczyli specjaliści z MAEA, RFN, Kanady, Finlandii i Węgier – pozytywna ocena w zakresie bezpieczeństwa rozwiązań projektowych obliczonych na wytrzymanie skutków MAP, zalecenia wykonania dodatkowych analiz i ulepszeń układów bezpieczeństwa celem ograniczenia skutków także ciężkich awarii, konkluzja generalna: „…zespół ekspertów nie znalazł niczego co by uniemożliwiało ukończenie budowy i bezpieczną eksploatację EJ [Żarnowiec]…”, a rekomendowane ulepszenia są w pełni możliwe do wprowadzenia. Była to już trzecia z kolei misja MAEA – również zaproszona Prezesa PAA prof. Romana Żelaznego, w porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu.

27.05.1990 r.: nieformalny sondaż społeczny (szumnie nazwany „referendum”) ws. budowy EJ Żarnowiec przeprowadzony przez przeciwników tej budowy w gminach woj. gdańskiego, przy okazji wyborów do rad gmin, lecz poza lokalami wyborczymi i bez udziału członków komisji wyborczej (na co nie wyraził zgody Generalny Komisarz Wyborczy, Jerzy Stępień). Wg. organizatorów tego sondażu: zorganizowano 559 komisji i lokali do głosowania, w sondażu wzięło udział 44,3% osób uprawnionych, z których 86,1% wypowiedziało się przeciwko kontynuowaniu budowy EJ Żarnowiec (ale skądinąd wiadomo, że największe poparcie dla tej budowy – przekraczające nawet 50% odnotowano gminach położonych w okolicach Jeziora Żarnowieckiego, a szczególnie wysokie na Helu – ponad 80%).

Czerwiec 1990 r.: dostarczenie przez BELGATOM wstępnego raportu z analiz („Interim Report”), zawierającego w „Management Summary” m.in. następujące sformułowanie: „Jako wniosek ogólny nasze analizy wykazały, że ogólna koncepcja w ujęciu systemowym jest akceptowalna w odniesieniu do przepisów zachodnich, oraz że ewentualne modyfikacje tej koncepcji nie są duże”.

Sierpień 1990 r.: pojawiają się informacje o wyasygnowaniu przez Komisję Wspólnot Europejskich (KWE) 100 mln ECU na pomoc techniczną dla krajów eksploatujących bądź budujących EJ z reaktorami WWER, oraz o możliwości uzyskania kredytu przez spółkę realizująca EJ „Żarnowiec” z będącego w trakcie organizacji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Prezes PAA proponuje Rządowi odłożenie ostatecznej decyzji jeszcze o jeden rok – do czasu ostatecznego zakończenia szczegółowych analiz technicznych, określenia zasad finansowania inwestycji i organizacji spółki z kapitałem mieszanym.

Sierpień 1990 r.: „Założenia polityki energetycznej Rzeczpospolitej Polskiej na lata 1990-2010” – przygotowane przez Ministerstwo Przemysłu, w oparciu o analizy i propozycje opracowane przez prof. W. Bojarskiego i jego współpracowników. Założenia te nie przewidywały jakiegokolwiek udziału energii jądrowej w krajowym bilansie energetycznym do roku 2000, natomiast intensywny rozwój elektrowni opalanych WK (nawet licząc się z koniecznością importu 26 mln t węgla energetycznego rocznie – finansowanego z eksportu 22 mln t węgla koksującego!). W dokumencie tym założono jednak ograniczony rozwój energetyki jądrowej po r. 2000 (max. 2000 MW w 2005r., oraz max. 6000 MW w 2010r.). W świetle tych założeń propozycja zaniechania budowy EJ Żarnowiec jawiła się wówczas jako całkowicie absurdalna: zlikwidować tę inwestycję (zaawansowaną w ok. 40%, a wiadomo było, że wówczas i tak trzeba będzie ponieść dalsze 35% kosztów – z tytułu zerwanych zobowiązań), tracąc ogromne nakłady finansowe i kadrę techniczną, tylko po to, aby po kilku latach zabierać się za przygotowanie budowy nowej EJ! Jednocześnie proponowano wznowienie zawieszonej budowy Elektrowni Opole (opalanej WK) – również finansowanej z budżetu państwa, oraz budowę II etapu Elektrowni Bełchatów.

03.09.1990 r.: przesłanie przez BELGATOM faksem podsumowania analiz („Management Summary”), zawierającego opinie zmienione „in minus” (!) w stosunku do raportu z czerwca 1990 r. We wnioskach stwierdzono m.in., że: „…obecna EJ Żarnowiec byłaby jako taka nielicencjonowalna w kraju zachodnim…”, „…przeprowadzona przez nas analiza techniczna doprowadziła do wniosku, że istnieją interesujące możliwości ulepszenia tych rozwiązań projektowych, ale końcowe wnioski nie mogą być sformułowane bez głębszej i szczegółowej analizy”.

04.09.1990 r.: Rada Ministrów podejmuje (rekomendowaną przez min. T. Syryjczyka) decyzję o zaniechaniu budowy EJ Żarnowiec, w oparciu o następujące przesłanki:

 • zbędność [tej elektrowni] dla wewnętrznego bilansu energetycznego,
 • [jej] wątpliwa rentowność w porównaniu do elektrowni konwencjonalnych,
 • niejednoznaczność kwestii bezpieczeństwa – niezależnie od negatywnego nastawienia opinii publicznej.

09.11.1990 r.: Sejm RP, po zapoznaniu się z przedłożeniem rządowym pt. “Założenia polityki energetycznej Polski na lata 1990-2000” i burzliwej dyskusji, przyjmuje uchwałę ws. założeń polityki energetycznej Polski do roku 2010, w której przewidziano m.in. “…możliwość budowy elektrowni jądrowych wyłącznie przy wykorzystaniu nowych generacji reaktorów, zapewniających efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo ekologiczne”. Uchwała określiła również przybliżony czas budowy – po roku 2005. Jednocześnie Sejm odrzucił koncepcję rozwoju elektroenergetyki opartej o dalsze zwiększanie zużycia WK (zakładającą nawet import 26 mln t węgla energetycznego rocznie), uznając ją za sprzeczną z celami polityki ekologicznej Państwa.

17.12.1990 r.: Uchwała Rady Ministrów Nr 204/90 w sprawie postawienia inwestycji Elektrownia Jądrowa „Żarnowiec” w budowie w stan likwidacji, termin likwidacji wyznaczono na 31.12.1992r. W chwili likwidacji na budowie EJ „Żarnowiec” zatrudnionych było ok. 2600 pracowników, zaawansowanie budowy elektrowni (wg. różnych ocen) szacowano na 37-40%, a obiektów zaplecza 85%. Zbudowano ogółem 630 obiektów. W budowę zaangażowanych było ok. 70 przedsiębiorstw krajowych i 9 zagranicznych.

 

Materiał oryginalny pochodzi ze strony: EJ Żarnowiec – atom.edu.pl

 1. mgr inż. Władysław Kiełbasa (sekcje: “Harmonogram budowy”).
 2. mgr inż. Jarosław Hryszko (uzupełnienia).
 3. mgr Łukasz Kuźniarski (sekcja: “Żarnowieckie elektrownie w innych krajach”, liczne uzupełnienia, zdjęcia, schematy i wykresy).

Serdecznie dziękujemy Narodowemu Centrum Badań Jądrowych za możliwość udostępnienia tego materiału.